Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

Reguleringsbestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom. De gir informasjon om hvilke formål eiendommen har, for eksempel, bolig, fritidsbolig, friområde eller veg, og hvor høyt og stort du kan bygge. Hvis du planlegg å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for  eiendommen.

Det finnes to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering 
  • Detaljregulering

Områderegulering

Områderegulering utarbeides i hovedsak av kommunen der det er behov for mer detaljerte avklaringer av arealbruken enn det som går frem av kommuneplanen sin arealdel.

Detaljreguleringsplan

En detaljreguleringsplan angir bruk, vern og utforming av bestemte areal i kommunen. En reguleringsplan består av plankart og bestemmelser (de er juridisk bindende), samt oftest beskrivelse, VA-plan, risiko- og sårbarhetsanalyse, og eventuelt andre temadokument. Arealene hvor det kan utarbeides reguleringsplan er i hovedsak avsatt i kommuneplanen sin arealdel. Som oftest er det stilt krav i kommuneplanen sin arealdel om at områder må reguleres før utbygging kan starte.

Både kommunen og private kan utarbeide forslag til detaljreguleringsplaner. Hvis du vil lage en privat reguleringsplan må du kontakte en fagkyndig for å få hjelp til dette. Alle typer reguleringsplaner må til slutt vedtas av kommunestyret før de er gyldige.