Stølsdokken hyttegrend - vedtatt plan

Kommunestyret har som sak 001/18 i møte 15.02.2018 vedtatt å egengodkjenne detaljregulering for Stølsdokken hyttetgrend.

Planen åpner for etablering av 10 hyttetomter i området mellom Sanderstølen og Stølsdokken. 

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtaket om egengodkjenning påklages til fylkesmannen i Oppland. Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Klager eller krav sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes.

Plandokumentene kan også sees i servicetorget på rådhuset, og på http://valdreskart.no.