Kunngjøring – Endringer i reguleringsplanen for Sanderstølen hyttegrend

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2022, sak 049/22, enkelte omsøkte endringer innenfor reguleringsplanen for Sanderstølen hyttegrend.

Endringene gjaldt følgende:

  1. Endringer/justeringer av reguleringsformål- og eiendomsgrenser på felt FK1, FK2, FK3 og FF4 til flere, men mindre fritidstomter.
  2. Mindre endring av reguleringsformål fra fritidsbebyggelse til vegformål mellom gbnr. 64/337 og 64/338. Dette er en feilretting av gjeldende plan.
  3. Endring av reguleringsbestemmelsene knyttet til inngjerding.

Endringene er behandlet etter forenklet prosess, jamfør plan- og bygningsloven § 12-14. Under finner du dokumentene knyttet til saken, deriblant saksutredningen med vedtak.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen vedtaket ble mottatt. Klagen skal være skriftlig.

I klagen skal det oppgis hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes og grunner som klagen støtter seg på.

Klagen skal sendes til Nord-Aurdal kommune, Pb. 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Det vises for øvrig til kapittel VI i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven § 1-9.

Sanderstølen hyttegrend
Tittel Publisert Type
Søknad_Endring_Planbestemmelser

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad_Endring_Planbestemmelser.pdf
20221006_Vedtak_PU

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20221006_Vedtak_PU.pdf
Søknad_Redegjørelse_Punkt1-2-3

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad_Redegjørelse_Punkt1-2-3.pdf
Høringsbrev

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsbrev.pdf
Høringsuttalelser_Samlet

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsuttalelser_Samlet.pdf
Plankart_endringer_punkt1og2 (1)

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_endringer_punkt1og2 (1).pdf
Plankart_vedlegg

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_vedlegg.pdf
Plankart_endringer_punkt1og2

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_endringer_punkt1og2.pdf
Temakart_Gjerdeplan

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart_Gjerdeplan.pdf