Brattstølen hyttegrend 2 - vedtatt plan

Kommunestyret vedtok som sak 085/17 i møte den 21.12.2017 å egengodkjenne detaljregulering for Brattstølen hyttegrend. Planen viser 11 nye hyttetomter og er trinn 2 i utbyggingen av et mindre hyttefelt i teig 79/6 øverst på Brattstølen i Tisleidalen. 

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtaket om egengodkjenning påklages til fylkesmannen i Oppland innen tre uker. Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Klager eller krav sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes.

Vedtatt reguleringsplaner med tilhørende dokumenter kan sees i servicetorget på rådhuset, eller på http://valdreskart.no.