Seksjonering

Eiendom med mer enn èn boenhet (bolig eller fritidsbolig) og/eller næringsformål kan seksjoneres etter reglene i eierseksjonsloven.

Seksjonering for første gang

Førstegangsseksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. En kan søke om førstegangsseksjonering selv, og en trenger ikke fagkunnskap for å søke. 

 

Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. En kan søke om reseksjonering selv, og en trenger ikke fagkunnskap for å søke.

 

Seksjonere utearealet

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må du legge ved en rekvisisjon av oppmålingsforretning sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygget. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene. 

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

  • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer. 

Følgende må sendes inn sammen med søknad om seksjonering/reseksjonering:

  • Rekvisisjon oppmålingsforretning
  • Situasjonskart som viser fordelingen av utearealene. Arealene må tydelig merkes «TG Snr [x]» og fellesarealene med «Fellesareal»

Kontaktinfo

Erik Heiland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00
Siv Nyhagen Hægland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00