Landbruksveier

Det er kommunen som tar i mot og forbereder tilskuddssøknadene og Fylkesmannen som gjør vedtak og utbetaler tilskuddet. Søknaden leveres på papir. 

Du kan benytte skjema LDIR-903, med søknaden skal det leveres byggeplan og oversiktskart (krav til oversiktskart er nevnt på søknadsskjemaet) og evt. fordelingsnøkkel til veien eller parsellen.

For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger: 
  • Veien må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
  • Veien må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.
  • Veien må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er bare skogandelen i en landbruksvei som er tilskuddsberettiget.
  • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.
  • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
  • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt i tjenesten.
 
Søknader behandles forløpende og det er ingen frist.

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00