Gjødselplan

Etter forskrift om gjødslingsplanlegging er alle som driver jordbruk og som har rett til produksjonstilskudd pliktig til å ha årlig gjødselplan.
Gjødselplanen kan utarbeides selv, eller så tilbyr blant andre Norsk landbruksrådgivning Innlandet denne tjenesten.

Praksis rundt håndtering av forskrift om gjødslingsplanlegging:

Utgangpunktet er at alle skal ha en årlig gjødselplan. Hvilken form planen tar er opp til den som utfører arbeidet, men gjødsleplanen skal minimum inneholde følgende:
 
En kartskisse med oppgitt målestokk som tydelig viser skifteinndelingen.
Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:
 • Jordbruksareal i dekar
 • Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
 • Forgrøde (dvs. fjorårets vekst)
 • Årets vekst
 • Forventa avlingsnivå per dekar
 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium per dekar
 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel
  • Type
  • Mengde per dekar og antatt spredetidspunkt
 • Mineralgjødsel
  • Type
  • Mengde per dekar og antatt spredetidspunkt

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:

 • Jordprøveresultat for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forgrøde

 

Gjødselplanen skal justeres hvis vekstforholdene avviker for de forutsetningene som var når gjødselplanen ble laget.

Foretak som har enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform kan søke om flerårig gjødselplan, dvs. inntil 5 år. Typiske eksempler er ensidig kornproduksjon eller ensidig husdyrhold. 

For foretak som har husdyr er det et krav om årlig gjødselplan hvis foretaket overstiger 5 GDE (gjødseldyrenheter). Kommunen har ikke mulighet til å dispensere fra dette kravet.

Tilsvarende for foretak som disponerer mer enn 100 dekar til planteproduksjon dispenseres det ikke fra kravet om årlig gjødselplan.

5 GDE tilsvarer:

 • 15 ungdyr storfe 
 • 7 ammekyr 
 • 10 hester 
 • 35 vinterforede sau

Hentet fra forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, vedlegg 2

 

Kontroll:

Kontroll av gjødselplanen gjennomføres ved stedlig kontroll av tilskuddsordningene.

For foretak som driver skjøtsel på hele eller deler av jordbruksarealet, hvor det enten skal være redusert eller ingen gjødsling, kan godkjent skjøtselsplan regnes som godkjent i forhold til forskrift om gjødslingsplanlegging.

 

Jordprøver

Jordprøver skal tas hvert 4 – 8 år. Esker til jordprøver og jordprøvebor fås ved henvendelse til servicekontoret.

Analyse-skjema (PDF, 515 kB) skal legges ved prøvene ved innsending til analyse, og det er viktig å markere på kart hvor prøvene blir tatt og sette nummer på de respektive skiftene. 

 

Jordprøver sendes til:

Eurofins jord og planter
Møllebakken 50
1538 Moss

Kontaktinfo

Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00