Vil du bli meddommer?

Nord-Aurdal kommune skal velge meddommere til Vestre Innlandet tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Valdres forliksråd, Vestre Innlandet jordskifterett og skjønnsmedlemmer. Kan dette være noe for deg? Personene velges for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Hvilke oppgaver har en meddommer?

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolen sine egne dommere (fagdommere). 

Et viktig rettsprinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Det blir sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige folk deltar i retten og dømmer i straffesaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene. De blir trukket ut tilfeldig fra et utvalg til hver enkelt sak. Det skal til vanlig være like mange av hvert kjønn. Meddommerne er med på å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. I avgjørelsen teller meddommerne sine stemmer like mye som fagdommerne sine stemmer.

 

Hvem kan bli meddommer?

Det stilles følgende krav til de som skal være meddommere, etter domstolloven § 70:

  • Tilstrekkelige norskkunnskaper
  • Personlig egnet til oppgaven
  • Være over 21 år og under 70 år pr. 1. januar 2025
  • Ikke være fradømt stemmeretten
  • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling​ eller konkursbehandling​ eller i konkurskarantene
  • Være innført i folkeregisteret​ som bosatt i kommunen
  • Være statsborger​ i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste år

 

Øvrige krav: 

  • Forliksrådet: aldersgrense 25 år, særlig egnet til oppgaven, beherske norsk skriftlig og muntlig godt (domstolloven § 56)
  • Jordskifteretten: kyndighet i saker som jordskifteretten til vanlig behandlinger (jordskifteloven § 2-5).
  • Skjønnsmedlemmer: kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn, spesielt innen bygningsvesen og jord- og skogbruk. For skjønnsmedlemmer gjelder det ingen øvre aldersgrense (skjønnsprosessloven § 14).

Vi opplyser om at noen kan være utelukket fra valg på grunn av sin stilling eller vandel etter domstolloven §§ 71 og 72.

Slik søker du:

Søknadsskjema (kommunens skjemasenter)


Ytterligere informasjon finner du på www.domstol.no.

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Anne Møller på e-post eller på tlf. 90 95 29 22.

Henvendelser kan også sendes til kommunens epost: nak@nord-aurdal.kommune.no

Søknadsfrist: 1. april 2024. 

Dersom du er meddommer i inneværende periode, gi tilbakemelding om du ønsker å fortsette som meddommer for perioden 1. januar 2021 til 31.desember 2024

Kontaktinfo

Anne Møller
Politisk sekretær
E-post
Telefon 90 95 29 22