Utbedring av veger med skade etter flommen

Det foregår mye arbeid med utbedring av vegstrekninger som har blitt skadet i flommen. Her er status på en del av de.

 • Åbjør bru - Åbjørsvegen. Sørsiden av brua er satt i stand igjen, arbeidet på nordsiden begynner nå. 
  Brua er kontrollert av selskapet som pleier å se på bruene våre hvert 5. år. De så ingen skader på hovedbjelker eller betongkonstruksjon. Asfaltering av brua skal skje mandag 28. august. Forespeiles åpning etter det er utført.
 • Fodnesvegen. Det kjøres vekk masse, og langsgående utgravinger utbedres. Det settes ned ei ny 600mm stikkrenne som erstatter renna som gikk tett og skada vegen nedover til E16. Geolog skal se på et vegstrekk i sørenden der vegen går ned mot Fagernes.
 • Høgdingsvegen - Aurdal. Langs hele vegen fra Fautrudvegen og ned til E16 var det gravd ut langs vegen. Her arbeides det med utbedringer. Det er bestilt bekkeinntak og nye stikkrenner.
 • Hesthagavegen i Aurdal ved undergangen. Her skal vi legge nye rør 800mm fra nye VA-traseen til Aurdal omsorgssenter og ned til E16, arbeidet fortsetter neste uke.
 • Pilelykkja. Allerede planlagt arbeid med 3 sandfangkummer blir satt ned og kobles til overvannsledningen som går ut i Bøaelva. Igangsettes når arbeidet ved Åbjøra er ferdig.
 • I Fejordet-området har vi lagt renner oppa både Fejordvegen og Kvitterlivegen og lagt ned avkjøringsrenne, slik at flest mulig skal ha adkomst. Vi har rydda opp langs Valdresvegen og fått i sving overvannsledningen fra Kvitterlivegen og ned til Valdresvegen og videre ut på fjorden. Her må det igang et prosjekt på ny overvannsledning fra Valdresvegen opp til Fejordvegen og videre opp til Krakkeplassen.
 • Aurdal kyrkje. Det settes inn nytt bekkeinntak og nye rør over parkeringsplassen.
 • Middelskulevegen. Utbedret langsgående utgraving og skal seta ned ei ny stikkrenne mot bekk ned for bårehuset.
 • Olav Moeveg. Utbedra vegen og vi skal rette opp i årsaken til skaden.
 • Aurdal skule. Bekken ved Hestehagen som egentlig skal krysse ved undergangen, renn langs E16, ned på Aurdal skule og inn i kjelleren der. Det blir lagt ned overvannsledninger fra gangvegen/jernbanetraseen og ned ut i bekk.
 • Gangvegen Marsteinhøgda - Vesletveit blir satt i stand igjen.