Nord-Aurdal regodkjent som trafikksikker kommune

Klikk for stort bildeNord-Aurdal kommune ble i 2015 godkjent som trafikksikker kommune for perioden 2015-2017.

14.mai 2019 ble Nord-Aurdal kommune regodkjent som trafikksikker kommune for perioden 2019-2021. 

På godkjenningsmøtet var flere virksomhetsledere, Rådmann og kommunens trafikksikkerhetsgruppe til stede. Trygg Trafikk ble representert av Unni Knutli, seniorrådgiver og nasjonal godkjenner i Trygg Trafikk, og David Tofthagen, distriktsleder Trygg Trafikk Oppland. Kommunens representanter fra de ulike virksomhetene fikk spørsmål rundt rutiner for trafikksikkerhetsarbeid innen eget ansvarsområde. På forhånd var nødvendig dokumentasjon og trafikksikkerhetsplan sendt inn. Møtet ble avsluttet med en hyggelig beskjed om at Nord-Aurdal kommune ble godkjent også for denne perioden.


Om Trafikksikker kommune


Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en bred og samlet innsats der flere sektorer er involvert for å forebygge og redusere trafikkulykker (jfr. St. meld. 16, 2008-2009). Samferdselsdepartementet har pekt på kommunenes ansvar, der kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. 

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Kriterier for kommunen:

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos  den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
  • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.


Mer informasjon om kriteriene for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune