Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2020

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside. Her kan du følge link til tilskuddsordningens nettside

Søknadsfristen er 13.desember.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere «nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom») er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål, om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Klikk for stort bilde​​​​​Formål: Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer
 

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2020:

  • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • geografisk spredning ved fordelingen av midlene
  • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Tilskuddsordningen dekker ikke medlemsavgifter/kontigenter eller eksisterende virksomhet. Se flere punkter for hva tilskuddsordningen ikke prioriterer i søknadsordningens rundskriv og veileder.

Hvem kan søke:

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og rangeres av de respektive kommunene. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt 2. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.

 

Søknadsprosessen:

Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere (dette gjelder også søknader fra kommunen). Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på: www.bufdir.no

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering. Egenfinansieringen skal fremgå av budsjett og regnskap, og kostnadene skal føres på tiltakets kostnadssted eller prosjektnummer. Se veilederen til rundskrivet for eksempler på beregning av egenfinansiering.

Søker skal oppgi om tiltaket søker om eller mottar støtte fra andre statlige tilskuddsordninger.