Marsteinhøgda III – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 23.06.2022, sak 053/22, detaljreguleringsplan for Marsteinhøgda III. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye boligtomter grensende til gjeldende boligfelt på Marsteinhøgda, Fagernes.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker HER. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Marsteinhøgda eller planID 2021004).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommunen innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

PLANKART Marsteinhøgda III