Kontrollregistrering av SEFRAK-registrerte og verneverdige bygninger i Nord-Aurdal kommune i 2020

I siste halvdel av august 2020 (uke 34 – 35) vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en registrering av rundt 1350 eldre bygninger i Nord-Aurdal kommune. Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». De fleste bygninger fra før 1900 i kommunen vil bli fotoregistrert av fagpersoner fra Asplan Viak. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registrering. Registreringen vil ikke få noen konsekvenser for eierne av de registrerte husene.

Huseierne vil bli varslet gjennom annonse i lokalpressen.

Riksantikvarens overvåkningsprogram omfatter 18 kontrollkommuner, hvor kontrollregistrering gjennomføres hvert femte år. Målet med undersøkelsen er å få oversikt over tap, tilstand og endring av verneverdige og SEFRAK-registrerte bygninger. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning. Resultatene av årets registreringer vil bli publisert våren 2021 på Riksantikvarens hjemmesider.

SEFRAK-bygning

SEFRAK-registeret er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. Bygningene er digitalt kartfestet via Matrikkelen. SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus eller restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen.


Asplan Viak


Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1100 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Vi har en av landets største konsulentgrupper innenfor fagfeltet kulturminner og kulturmiljø.


Kontakt


• Harald Tallaksen, Asplan Viak: harald.tallaksen@asplanviak.no
• Lars Rogstad, Riksantikvaren: lars.rogstad@ra.no

Riksantikvarens informasjon omprosjektet