Kommunedelplan for barnehage og skole, kultur, idrett og fritid 2018-2029

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har kommunestyret i Nord-Aurdal kommune vedtatt kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029, samt kommunedelplan for kultur, idrett og fritid. Planene ble vedtatt 22. mars 2018, i sak 009/18.

Kommunedelplan for barnehage og skole

Kommunedelplan for barnehage og skole, kultur, idrett og friluftsliv er utarbeidet i samsvar med vedtatt kommunal planstrategi 2016-2020.

Formålet med planen er at den skal gi retning for barnehagens og grunnskolens arbeid og prioriteringer. Den skal fungere som et godt verktøy for kommunens arbeid på området og skal bidra til å danne grunnlag for daglig drift og framtidig utvikling for områdene barnehage og skole i kommunen.

Overordnet mål for planen; Alle barn og elever i barnehage og skole i Nord-Aurdal kommune skal oppleve et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel, danning og læring. Alle elever skal etter fullført grunnskole ha forutsetninger til å gjennomføre videregående opplæring og mestre livene sine. Det skal være nulltoleranse for krenkelser av og fra alle som er tilknytta virksomhetene.

Kommunedelplanen inneholder en hoveddel og en handlingsdel. I hoveddelen beskrives formål, rammer og føringer, status i Nord-Aurdal kommune, utviklingstrekk og utfordringer, samt mål og strategier.

Handlingsdelen angir hvordan planen er tenkt fulgt opp i fireårsperioden. Planen finner du her.

Det er også lagt papirkopi av planen i servicetorget på rådhuset.

 

Kommunedelplan for kultur, idrett og fritid

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv er utarbeidet i samsvar med vedtatt kommunal planstrategi 2016-2020.

Formålet med planen er at den skal være retningsgivende for kommunens arbeid innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Den skal fungere som et arbeidsverktøy i den daglige driften og bidra til helthetlig forståelse og fremtidsrettet fokus i arbeidet, basert på kommunens utfordringer og mål for områdene. Planen skal bidra til å sikre gode vilkår for et rikt og levende kulturliv med rom for utvikling og vekst.

Overordnet mål for planen; Nord-Aurdal skal ha et inkluderende, levende og mangfoldig kulturliv som utløser kreativitet og nyskaping, skaper møteplasser og fremmer identitet, tilhørighet og samhold.

Kommunedelplanen inneholder en hoveddel og en handlingsdel. I hoveddelen beskrives formål, rammer og føringer, status i Nord-Aurdal kommune, utviklingstrekk og utfordringer, samt mål og strategier.

Handlingsdelen angir hvordan planen er tenkt fulgt opp i fireårsperioden. Planen finner du her.

Det er også lagt papirkopi av planen i servicetorget på rådhuset.