Informasjon om allmenn taksering for eiendomsskatt for år 2020

Eiendommene i Nord-Aurdal kommune skal nå retakseres etter eiendomsskatteloven § 8 A-3. Arbeidet med eiendomsskattetakseringen vil i hovedsak utføres av takstfirmaet Verditakst AS
Utgangspunktet for fastsettelse av eiendomsskatten er opplysningene i matrikkelen, Norges offisielle register over all fast eiendom. Dersom det er feil eller mangler i den tilsendte faktainformasjonen fra matrikkelen, f. eks byggeår, arealer eller andre avvik på eiendommen, gi tilbakemelding om dette snarest til Verditakst As på e-postadressen: post@verditakst.no
 
Kommunen ønsker helst skriftlig dokumentasjon i form av kart, foto o. l. slik at grunnlaget for verdiberegningen/taksten for eiendomsskatten blir mest mulig riktig.
 
I tillegg vil grunnlaget for taksten også være en dokumentasjon i form av en synfaring med fotografering av eiendommen med aktuelle bygninger, jf. eiendomsskatteloven § 31 (5). 
 
Skatteyter eller representant for eier som ønsker å være tilstede ved synfaringen må kontakte takstfirmaet Verditakst As på e-postadressen: post@verditakst.no og avtale tidspunkt. Eiendomsskattetaksering er i utgangspunktet en grovmasket utvendig sjablongtaksering, men det kan være spesielle forhold som kan påvirke eiendomsskatten vesentlig som derfor bør synfares spesielt. Gi beskjed om navn på kontaktperson, gnr/bnr, adresse, mailadresse og mobiltlf.
 
Merk at i medhold av eiendomsskatteloven § 31 (1 og 2) kan skatteytere pålegges å gi særskilte opplysninger som trengs til utskriving av eiendomsskatten, og har plikt til å medvirke til synfaring av eiendommen når eiendomsskattemyndigheten ber om det.
 
Endelig skatteverdi fastsettelsen av kommunens takstnemnd for eiendomsskatt. 
 
Mer informasjon om kommunens eiendomsskatt er å finne på kommunens hjemmeside: www.nord-aurdal.kommune.no