God kvalitet på badevatnet i Veslefjorden, Leirasanden og ved Sundvoll bru

Det er take vassprøver av badevatnet i Veslefjorden ved Fagernes, ved Leirasanden og ved Sundvoll bru i Aurdal. Vassprøvene er analysert og resultata tilseier at badevannskvaliteten er god.

Grense for god badevannskvalitet går ved 100 bakterier/ml, mens alle resultata er på mellom 2-20. Ut frå dette kan ein seie at badevannskvaliteten er meget god.

Det vil bli take ny ei ny prøve i juli og ei i august. Resultat blir lagt ut på heimesida til miljøretta helsevern, Hallingdal og Valdres.