Det er fortsatt muligheter for å søke om støtte fra det ekstraordinære næringsfondet

Søknadsfristen utløper 30.11.2020, så det begynner å haste for de som ennå ikke har sendt inn søknad.

Søk støtte fra det ekstraordinære næringsfondet

Hvem kan søke om støtte?

Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Nord-Aurdal. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Om tiltaket bidrar til strategisk samarbeid.

 

Hvordan søke støtte?
Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. 
Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.