Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Vi vinker farvel til den gamle nettsiden vår, og ønsker den nye hjertelig velkommen!

Visste du at en gjennomsnittlig kommunal nettside inneholder omkring 900 sider? Den første tiden etter lansering kan det derfor hende at du finner noen mangler. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du ikke finner det du leter etter. Benytt knappene nederst på siden som ser slik ut:

Klikk for stort bilde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Damtjednet Aust på Aurdalsåsen. Det varsles også oppstart av utbyggingsavtale etter PBL kapittel 17.

Kommunestyret i Nord-Aurdal vedtok 26.03.2020 at det skal tilbys SFO ferietilbud i to uker for sommeren 2020. Tilbudet gjelder for 1.-4.klasse og barn med særskilte behov i 5.-7.klasse.

Vi ønsker kontakt med deg som ønsker å hjelpe mennesker i Nord-Aurdal kommune i den utfordrende situasjonen samfunnet vårt nå befinner seg i. 

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag?

Nord-Aurdal kommune tar det pågående utbruddet av koronavirus på alvor, og følger nøye med på utviklingen. Kommuneoverlegen sitter i kommunens kriseledelse, slik at det til enhver tid er tett dialog mellom kommunen og kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Innlandet (FMI) har tett oppfølging av kommunene, og det er jevnlig kontakt mellom kriseledelsen og FMI.

Fylkesmannen i Innlandet oppdaterer kjørereglene kontinuerlig.

 

For corona information in other languages, press "Language" at the top, and choose your language. Please note this is an automatic translation of the site. You can also see information at fhi.no.

 

Åpning av barnehager og skoler

Barnehagene og skolene er stengt 14.-17.april med samme unntak som før.

Fra 20. april åpner barnehagene.

Fra 27. april åpner skolen for 1. – 4. trinn og SFO.

For de andre elevene på 5.-10.trinn gir skolene opplæringstilbud hjemme og legger til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre, slik det er gjort fra 12.mars og fram til nå.
Skolene gir også, som tidligere, et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. 

 

Bekymring for barn og unge

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager opplever mange en økt bekymring for barn og unge. Dersom du har bekymring for et barns omsorgssituasjon kontakt:

  • Interkommunal barneverntjeneste i Valdres (hverdager kl 08.00 – 15.30).
    Telefon: 613 56 560
  • Barnevernvakta (hverdager kl 15.30 – 08.00, helger og helligdager; døgnåpent).
    Telefon: 911 14 600

   

Planutvalget vedtok den 20.02.2020, sak 012/20 og 013/20, å legge forslag til utbyggingsavtale og reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend, planID 0542DR231, ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget vil ved evt. endelig vedtak erstatte dagens reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend.

Hensikten med planforslaget er å løse problemstillinger knyttet til kulturminner som til nå har hindret realisering av gjeldende reguleringsplan fra 2017, fjerne prinsippet om inndeling av utbyggingsområder, oppdatere planen etter dagens lovverk, og legge til rette for noe konsentrert fritidsbebyggelse ved Gomobu fjellstue.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees på servicetorget på rådhuset, her på kommunens hjemmeside, eller på www.valdreskart.no.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 27.04.2020.

 

 

Gomostølen hyttegrend
Tittel Publisert Type
20200228_Plankart

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200228_Plankart.pdf
20200312_Planskjema

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200312_Planskjema.pdf
Beskrivelse_Regplan-GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beskrivelse_Regplan-GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Bestemmelser_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Forslag_utbyggingsavtale_Gomostølen hyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag_utbyggingsavtale_Gomostølen hyttegrend_1off.pdf
ROSanalyse_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROSanalyse_GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Vedtak012-20_Utbyggingsavtale_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak012-20_Utbyggingsavtale_GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Vedtak013-20_Regforslag_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak013-20_Regforslag_GomostølenHyttegrend_1off.pdf

 

Bruken av håndholdt mobiltelefon (ulovlig) i trafikken anslås til på være ca. 2,5 %. Betyr 1,1 mrd. kjøretøykilometer i 2012 som er kjørt med ulovlig bruk av mobiltelefon 433.070 ganger fra Farsund til Vardø (2.540 km.) (TØI)

Nord-Aurdal kommune skal velge meddommere til Valdres tingrett, Eidsivating lagmannsrett, forliksrådet, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Personene velges for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 28. februar. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker, 15. april.

Når du er sjåfør, er det din plikt å kjøre forsvarlig og overholde fartsgrensen. Det kan være forskjellen på liv og død.

Med over 60 deltagere på forrige næringslivsfrokost i november gleder vi oss allerede til den neste! Nord-Aurdal kommune ønsker med dette alle med tilknytning til, eller interesse for næringslivet i kommunen, velkommen til næringslivsfrokost på rådhuset fredag 6.3.2020. kl 08:00.