Statusoppdatering fra kommuneoverlege Per Einar Jahr 29.06.2022

Svært mye tyder på at vi nå er inne i en fase med økende antall smittede koronapasienter. Dette er noe vi synes å oppleve både lokalt – nasjonalt og internasjonalt.

En ny variant av omikron BA4 og BA5 er nå på full fremmarsj og jeg forventer at det er disse variantene som vil dominere smittebildet her hos oss i løpet av relativt kort tid. Utfordringen nå er at vi ikke har oversikt/kontroll på hvor stor smitteutbredelsen er.

Dette fordi man ikke lenger registrerer seg på samme måte som tidligere, og mange velger kanskje å ikke teste seg når de har symptomer. Jeg tror svært mange må regne med å bli smittet i løpet av sensommeren og høsten. Mye tyder også på at de nye variantene av omikron er noe mer smittsomme enn den vi kjenner fra tidligere. Det positive så langt er at det ikke ser ut til at man blir mer syk av de nye variantene.

Vaksinasjon og eventuelt gjennomgått tidligere infeksjon beskytter nok i stor grad mot alvorlig sykdom. Som meddelt tidligere er dessverre den nye normalsituasjonen at koronavirus vil være en del av det smittepanoramaet vi utsettes for. Vaksiner vil sannsynligvis justerers dersom det skulle oppstå nye varianter med nye egenskaper.

Alle personer over 80år og yngre med svekket immunforsvar på grunn av bruk av immundempende medisiner har nå tilbud om å bli vaksinert med fjerde dose. Mye tyder på at en større del av befolkningen vil få tilbud om fjerde vaksinedose i løpet av sensommeren eller høsten.

Selv om korona oppleves noe mindre skremmende enn den gjorde de første månedene av pandemien vil det fremdeles være en alvorlig sykdom for enkelte. Vi ser at sykehusinnleggelsene stiger. Det er derfor viktig at personer som er spesielt utsatt fremdeles tar sine forholdsregler i forhold til i hvor stor grad man utsetter seg for smitte.

For øvrig synes jeg det er en god regel at vi fremdeles spriter hender når vi har anledning til det, f.eks ved butikkbesøk. Jeg vil sterkt anbefale folk å teste seg med selvtest, som man kan få utlevert på legesenteret, dersom man har mistanke om at man kan være smittet. Dersom man er smittet bør man prøve å unngå for nær kontakt med andre inntil man føler seg frisk, eventuelt har vært 24 timer uten temperaturstigning. Inntil videre anbefaler vi minimum fire dagers fravær fra jobb dersom man er smittet og jobber i helsevesenet.

Mange skal ut og reise i løpet av sommeren. For de som skal reise til utlandet er det en god regel at man setter seg inn i de reglene som finnes for koronahåndtering i de landene man har tenkt å besøke. I en tid med økende smitte kan det fort bli innført nye regler/restriksjoner som f.eks bruk av munnbind eller påbud om isolasjon ved påvist smitte. Det kan også være lurt å sjekke om reiseforsikringen dekker utgifter i forbindelse med ekstrautgifter som følge av at man blir koronasmittet i utlandet. Når det gjelder vårt eget land er det ingenting som tyder på at vi går imot en ny periode med nedstengninger og kontaktrestriksjoner. Man kan imidlertid ikke utelukke at vi, i en situasjon med høyt smittepress, vil kunne anbefale å innføre enkelte lettere smitteverntiltak. Dette vil bli formidlet dersom det skulle bli nødvendig.

Avslutningsvis vil jeg få ønske alle en riktig god, og forhåpentligvis, koronafri sommer.

 

Med hilsen
Per Einar Jahr
Kommuneoverlege
Nord-Aurdal kommune

Norsk Rakfiskfestival AS arrangerer første helgen i november rakfiskfestival der lokal mat og andre produkter blir presentert for et bredt publikum.

Samfunnsplanen er den øverste planen i kommunen. Den er ikke juridisk bindende, men skal gi føringer for hvordan kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene på et overordnet plan (ikke detaljer). Dette er langsiktige mål og strategier som forteller hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i og hva som skal prioriteres. Dette kan f.eks være overordna føringer for hvilke områder som bør prioriteres til eneboliger, leiligheter, fritidsboliger, parker, lekeplasser, næringstomter osv. Planen skal også si noe om hvordan samfunnet skal innrette seg fremover ift klima, unge, eldre, idrettslag, byutvikling, friluftsliv, kulturliv osv. Sagt på en annen måte – hvordan ønsker vi at kommunen vår skal være å bo i.

Med bakgrunn i Frivillighetens år, godt driftsresultat og solid disposisjonsfond, vedtar Nord Aurdal kommune å styrke frivillig arbeid i lag og organisasjoner med inntil 1.000.000 kr totalt for 2022.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 16.06.2022, sak 037/22, å legge forslag til reguleringsplan Langestøllie ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 16.06.2022, sak 036/22, å legge forslag til reguleringsplan Damtjernet hyttegrend ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Vi trenger badevakter til offentlig bading i Valdreshallen på ettermiddag-/ kveldstid og lørdager fra uke 42.

Første helgen i september går Fagernes byfest av stabelen, og i år kan vi atter samle oss rundt gode opplevelser i sentrum!

Landbruksdagen er ein møteplass som syner fram landbruket i Valdres. Dagen er fylt med ei rekkje aktivitetar for heile familien. Arrangementet er gratis. Velkomen til ein flott dag på Valdres Folkemuseum!

15.august skal mange spente førsteklassinger komme seg til sin første skoledag. Trygg Trafikk anbefaler at foreldre og foresatte øver med barna på skoleveien.

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 15.08.22