Endringer i smitteverntiltak fra 12. februar

Regjeringen har besluttet endringer i koronatiltakene. Alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19 oppheves. 

Endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022.

Dette er anbefalingene som gjelder fra 12. februar:

 

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer (gjelder voksne). Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

 

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

 

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

 

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom. Barn i barnehagealder og skuleelever unntatt. Det er ikke nødvendig å teste barn. 
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

 

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Skoleelever og barn i barnehagealder trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Barn og ungdom trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

 

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

 

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

 

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

 

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

Helsenorge.no er oppdatert med gjeldende retningslinjer og anbefalinger:https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Vi gleder oss over å være tilbake til en tilnærmet normal hverdag, der vi fortsatt følger generelle smittevernråd - og tar hensyn til hverandre🧡

Det har skjedd mye i kommunen siden forrige næringslivsfrokost som var i mars 2020. Derfor har vi gleden av å invitere til ny næringslivsfrokost!

Velkommen til nasjonaldagsfeiring i kjent stil!

Kommunestyret vedtok den 07.04.2022, sak 027/22, detaljreguleringsplan for Tisleia fjellgård. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for fritidsboliger og noen boliger/fritidsboliger.

Tirsdag 5. april var ordfører Knut Arne Fjelltun og kommunedirektør Martin Sæbu i møte med KDD (kommunal- og distriktsdepartementet): Tema for møtet var NVE (Norges Energi og vassdragsvesen) sine nye 200 års flomsonekart og de utfordringer det medfører for de som ønsker å etablere bygg i disse sonene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8746/A

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

 

Sykling er både miljøvennlig, morsomt og effektiv. Samtidig krever det å rulle på to hjul oppmerksomhet, skikkelig utstyr og at du tar både din egen og andres sikkerhet på alvor når du er ute i trafikken.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 24.03.2022, sak 012/22, å legge forslag til reguleringsplan for Marsteinhøgda III ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Under Det nasjonale museumsmøtet i Skien 06. april 2022, delte kulturminister Anette Trettebergstuen ut prisen Årets Museum.

Valdresmusea vant prisen, i skarp konkurranse med de øvrige nominerte Sør-Troms Museum og Kvinnemuseet.

Planområde for "Stasjonsbyen"

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Stasjonsbyen i Fagernes sentrum, Nord-Aurdal kommune. Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl., og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.

Planen vil bli fremmet som et privat planinitiativ, men kommunen har påtatt seg rollen med å varsle oppstart. Varslingsmateriell kan sees på www.nord-aurdal.kommune.no.