Konfliktråd

Få mennesker går gjennom livet uten noen former for konflikter. Noen konflikter blir imidlertid så store at de ikke kan løses på egenhånd. Nabokonflikten som ligger der og kverner i bakhodet, anmeldelsen for vold på fest som ble forkynt av den lokale lensmannen i går. Eller tyveriet du ble fersket for på Cubus, råningen med den gamle Volvoen din som skremte ungene i barnehagen - eksemplene er mange.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling i sivile saker og straffesaker. Målet er at partene selv skal finne frem til en løsning og en avtale ved hjelp av en nøytral mekler. Alle ansatte og meklere er nøytrale, og har taushetsplikt, og skal legge best mulig til rette for at alle parter får bearbeidet følelsene sine rundt konflikten, og dermed kan legge det ubehagelige bak seg.

Politiet kan henvise straffesaker til konfliktrådet dersom påtaleansvarlig finner saken egnet, og partene samtykker. En straffesak er der et forhold er anmeldt, og påtalemyndigheten finner forholdet straffbart. Er gjerningspersonen under 15 år henvises saken som en sivil sak. Privatpersoner og offentlige instanser kan også melde inn sivile saker, selv om disse ikke er anmeldt til politiet.

I alle tilfeller kreves partenes samtykke, samt at partene møter. En kan ha med seg støttepersoner i møtet, men kan ikke få bistand fra advokat eller annen fullmektig. Partene i sivile saker kan avtale angrefrist seg i mellom, mens i straffesaker er denne på to uker.

Konfliktrådet har lenge hatt fokus på ungdom, og domstolene har kunne idømme reaksjoner som for eksempel påtaleunnlatelse med vilkår om mekling i konfliktråd, eller betinget fengsel med vilkår om oppfølging fra konfliktrådet.

Fra 1. juli 2014 ble straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging lagt til konfliktrådet. Dette er et alternativ der de straffbare handlingene er gjort når ungdommen er mellom 15 og 18 år. Straffen blir idømt av domstolene eller ilagt av politiet, men koordineres og gjennomføres i konfliktrådet. Straffen baserer seg på individuelle behov for hjelp og støtte som den unge lovbryteren er i behov av.


Mekling i konfliktrådet er gratis, og Konfliktrådet i Oppland administrerer alle kommunene i Oppland, med unntak av Jevnaker som ligger under Konfliktrådet i Buskerud. Ta gjerne kontakt for spørsmål, eller om du har en sak du ønsker meklet.

Konfliktrådet i Oppland kan kontaktes på telefon 22777210 eller via epost oppland@konfliktraadet.no. Se for øvrig også www.konfliktraadet.no eller søk opp Konfliktrådet på Facebook.