Skader ved flom og naturskader - hva må du gjøre?

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Se også ny tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023

Ta kontakt med forsikringsselskapet som forsikrer eiendommen din. Har det oppstått skade på hus, garasje eller andre bygninger dekkes skaden på samme vis som om skaden hadde oppstått som følge av brann.

 • Forsikringen er gjerne begrenset til å gjelde bygningsmassen samt hageanlegg.
 • Forsikringen kan hevde at dekningen er begrenset til reparasjon/tilbakeføring av skaden som har oppstått. Skaden kan likevel medføre at du ikke kan bo på eiendommen. Selv om boligen ikke er direkte rammet, kan det være nødvendig med en rekke tiltak før det regnes som trygt og beboelig igjen. Dette omfatter eksempelvis alternativt bosted under pålagt evakuering og det kan handle om enkelte typer utbedringer og sikringstiltak. Deler av ansvaret kan da ligge hos kommunen. Loven pålegger kommuner å treffe forholdsregler mot naturskader – også med nødvendige sikringstiltak.

To hovedkrav

Det er særlig to krav som må være oppfylt før du kan søke om naturskadeerstatning: 

 • Skadene må direkte skyldes en naturulykke som flom, skred, storm, jordskjelv m.m.
 • Du kan ikke søke naturskadeerstatning for ting som kan dekkes av vanlige forsikringer. 

Hva kan erstattes:

 • Skader på jordbruksareal 
 • Skader på privat vei 
 • Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo 
 • Skader på skog som skyldes flom eller skred 
 • Skader på frukttrær 
 • Skader på arealer til industri 
 • Skader på idrettsanlegg 

For å få erstatning er det viktig å avgrense skader og å dokumentere omfanget fortløpende. Dokumentasjon i form av bilder, notater, og kart som viser skadeområdet. Før også timelister for utført arbeid.

Dette kan ikke dekkes av naturskadeordningen: 

 • Indirekte skader/følgeskader, for eksempel skader eller tap som oppstår fordi en naturulykke ødelegger strømtilførselen, eller tap som følge av stans i driften 
 • Stormskader på skog 
 • Skader på eiendom eller ting som kan forsikres, som for eksempel boligtomt med areal under 5 dekar, drivhus, gapahuk, bærtunneller, bærnett. 
 • Tap av avling 
 • Skade på eiendom som tilhører stat, kommune eller fylkeskommune 

 

Søknadsfrist: Søknad må sendes Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter skaden har oppstått.

Angående kravene til skadeoppgave, anbud eller takst:

 • For skader under 50 000 kroner kan du selv dokumentere tilbakeføringskostnadene i ei skadeoppgave. Du må skildre hva du skal gjøre for å reparere skaden, hvor mye  tid som skal brukes til dette, og hvilket utstyr/materiell som trengs. Har du fakturaer, legger du ved disse.
 • For skader mellom 50 000 og 200 000 kroner må du hente inn et anbud fra en entreprenør. Dersom det er vanskelig å få henta inn anbud fra en entreprenør, kan du hente inn en takst. Kostnader til takst blir ikke dekt av Landbruksdirektoratet. Anbudet/taksten må skildre skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, og spesifisere timer og materiell.
 • For skader mellom 200 000 og 500 000 kroner må du hente inn to anbud fra ulike entreprenører. Dersom det er vanskelig å få henta inn anbud, kan du hente inn en takst. Kostnader til takst blir ikke dekt av Landbruksdirektoratet. Anbudet/taksten må skildre skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, og spesifisere timer og materiell.

Les mer (Landbruksdirektoratet.no) Søknadsskjema (Landbruksdirektoratet.no)

Trenger du hjelp? Ta kontakt med kommunen v/ landbrukskontoret

 

Produksjonssvikt/avlingsskade:

Naturskadeerstatningen dekker ikke tap av avling. Vi ber alle som har avlingsskade som følge av flommen om å sende inn melding om produksjonssvikt (for de som har sendt inn en på tørke før i sommer ber vi dere sende inn ny nå). Beskriv skadene og hvor stort areal det gjelder. Søknad om produksjonssvikt sendes til høsten, men det er viktig å sende inn melding, samt dokumentere alt i form av bilder, kart og notater!

Melding om produksjonssvikt/avlingsskade (Landbruksdirektoratet.no)

Artikkelliste