Nord-Aurdal idrettsråd

Nord-Aurdal idrettsråd er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges Idrettsforbund gjennom idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser.

Idrettslag i Nord-Aurdal kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av Nord-Aurdal idrettsråd

Idrettsrådets formål

Formålet med idrettsrådet er å arbeide for best mulig forhold for idretten, herunder samarbeid:

 • mellom lagene
 • mellom lagene og de kommunale myndigheter
 • mellom lagene og idrettskretsen

Oppgaver

 • Være et bindeledd mellom den frivillige idretten og kommunen
 • Være samarbeidsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse
 • Bistå idrettslagene med kompetanse og praktisk hjelp til administrativ drift.
 • Bygge nettverk i den organiserte idretten
 • Kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen
 • Avholde fellesmøter med idrettslagene ved behov
 • Formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunen (spillemidler)
 • Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)

   

Idrettsrådet skal:

 • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
 • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

  Idrettsrådet spiller en proaktiv rolle i utformingen av idrettspolitikken i kommunen – både i forhold til aktivitet og anlegg. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

 

Norges Idrettsforbunds “Lov om idrettsråd”

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
(NIFs lov § 8)

Kontaktinfo

Nord-Aurdal Idrettsråd
E-post