Interkommunal barneverntjeneste i Valdres

Nord-Aurdal kommune er vertskommune for interkommunal barnevernstjeneste i Valdres. Tjenesten dekker Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal og Øystre Slidre kommune.

Barnevernstjenestens arbeid reguleres av lov om barnevern. Hovedoppgaven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

For å mestre denne oppgaven er barnevernstjenesten avhengig av samarbeid med barn og foreldre, og andre offentlige tjenester som helsestasjon, barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, politi, lege, barne- og ungdomspsykiatri, krisesenter m.fl.

Barnevernstjenesten har en plikt til å gjennomgå innkomne meldinger snarest, og senest innen en uke. Dersom det besluttes undersøkelse, skal undersøkelsen gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen forlenges til seks måneder.

Undersøkelsen innledes ofte med et meldingsmøte der melder, barnevernstjenesten og parter møtes for å gjennomgå bekymringen. Foreldre/part i saken kan motsette seg at melder er med på dette første møte. Erfaringer viser at dette møtet gjerne er en arena for oppklaring av misforståelser og involverte parter/instansers stemmer blir hørt.

Barnevernstjenestens mandat er først og fremst å iverksette tiltak som kan endre omsorgssituasjonen til barnet. Med det menes å sette foreldre i bedre stand til å ivareta barnets behov, og slik gi det bedre oppvekstvilkår. Aktuelle tiltak kan være foreldreveiledning, samspillsveiledning som PMTO (Parent Management Training Oregon), Cos-p (Trygghetssirkelen), ICDP, TINT, miljøarbeider i hjemmet. Tjenesten kan også sette inn andre foreldrekompenserende tiltak som besøkshjem/avlastningshjem, støttekontakt, barnehage, støtte til fritidstiltak. Enkelte hjelpetiltak kan iverksettes via Bufetat, statlig barnevern. Dette er tiltak som Multisystemisk terapi (MST), et foreldreveiledningstiltak rettet spesielt mot barn/ungdom med atferdsvansker samt Familieråd. Familieråd er et tiltak der barnets familie og nettverk samles, for å jobbe fram gode løsninger for familiens totalsituasjon. Familierådet skal utarbeide en plan som skal godkjennes av barnevernet.

Enkelte ganger er det nødvendig at barn bor utenfor hjemmet for en kort eller lang periode. Dette kan være med, eller uten foreldres samtykke. Barnevernstjenesten plikter å undersøke om barnet kan bo hos slekt eller nettverk. Barn som bor utenfor hjemmet, skal som hovedregel ha samvær med sine foreldre.

Alle fire kommuner har innsatsteam. Dette er en arena der hjelpeinstanser møtes for å dele fagkunnskap, drøfte barn og unges generelle situasjon samt bekymring knyttet til enkeltbarn. Foreldre kan delta i drøfting knyttet til sitt barn, foreldre kan samtykke til en drøfting uten selv å være tilstede, eller drøfting kan foregå på NN nivå.

Kontaktinfo interkommunal barneverntjeneste
Ansvar Person Epost
Barnevernsleder Trude Martinsen Ruud trude.martinsen.ruud@nord-aurdal.kommune.no
Teamleder undersøkelse Edward Keilman edward.keilman@nord-aurdal.kommune.no
Teamleder tiltak Tonethe Bergh tonethe.bergh@nord-aurdal.kommune.no
Teamleder omsorg Bente Stokkebryn Rustøe bente.stokkebryn.rusto@nord-aurdal.kommune.no

Kontaktinfo

Interkommunal barneverntjeneste
Sentralbord
E-post
Telefon 61 35 65 60

Fra 16:00 - 08:00, og ved helger/høytidsdager, kontaktes barnevernvakta.

Åpningstider

Mandag - Fredag: 08:00 - 15:30

Adresse

Familiens Hus
Tveitavegen 11
2900 Fagernes

 

Org.nr.: 996 734 951

 

Postadresse:
Postboks 143
2901 Fagernes