Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Norconsult har på oppdrag fra ATP-prosjektet for Fagernes/Leira, utarbeidet både en gatebruksplan og en fortettingsstudie for Fagernes sentrum.

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2018 kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det 137 turglade personer har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Foto 2 - Steinar Grønn

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.
Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside. Her kan du følge link til nettsidene, veilederen , regelverket og søknadsportalen.

Telemarksforskning utfører årlige analyser av landets kommuner for å finne ut hvordan kulturnivået ser ut, og Nord-Aurdal kommune har hvert år skåret høyt på rangeringen.

Rådmann Kristian Damstuen har kommet med budsjettforslag for 2019 - 2022. 

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut på høyring ein del namn på vegar i Nord-Aurdal kommune. Det gjeld både forslag til namn på nokre nye vegar i bygda og på fjellet, og nokre forslag til endringar av eksisterande vegnamn. Høyringsfristen er 1. mars 2019. 

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut til høyring ein del namn på turvegar og stigar i Nord-Aurdal kommune, med høyringsfrist 1. mars 2019.

merkji

Aurdal, Sørskogen og Tonsåsen, Åbjørsbygdé, Vestringsbygdé, Liagrendé, og  delar av Tisleidalen og Golsfjellet.

 

Dei fleste gardsnumra er fram til 15. januar lagt ut til korrektur i rådhuset, på biblioteket og på Valdres Folkemuseum. Gardsnummer som mangler blir lagt til etter kvart som dei er ferdige. 

 

 

 

 

 

Trafikksikker_kommune_stempel-400x400.jpg

Mange er nok fristet til å bruke telefonen under bilkjøring, men visste du at å taste eller surfe på mobilen mens du kjører bil er forbudt – også hvis mobilen befinner seg i en holder?