Koronaviruset

Her finner du føringer og informasjon for ansatte i Nord-Aurdal kommune. 

   

Vi følger ‘kjørereglene’ fra Statsforvalteren i Innlandet  Vi følger Regjeringen og Helsedirektoratets veiledere for organisering av tjenester og arbeid  

Sentrale føringer tilsier at vi skal fokusere på kontaktreduserende tiltak. Hold avstand, vask hender hyppig og hold deg hjemme dersom du opplever symptomer.  

Føringene i Nord-Aurdal kommune er per nå som følger (per. 24.03.21):

 • Medarbeidere som kan utføre  arbeidsoppgavene sine med like god kvalitet og effektivitet hjemmefra benytter hjemmekontor når dette er praktisk mulig (se forøvrig Helsedirektoratets veiledere for bruk av hjemmekontor).  Det er din nærmeste leder som har ansvar for å vurdere bruk av hjemmekontor på din arbeidsplass. 
 • Arbeidstakere i risikogruppe eller med familiemedlemmer i risikogruppe, kan etter avtale med leder benytte hjemmekontor når dette er mulig. 
 • Øvrige arbeidstakere møter på arbeide som normalt, og følger retningslinjer for smittevern på egen arbeidsplass.  
 • Ta kontakt med din leder dersom du har spørsmål vedrørende føringene for ansatte i Nord-Aurdal kommune.

Smittevern på arbeidsplassen

For å stille fysisk på jobb skal du: 

 • Være frisk (ved forkjølelsessymptomer benyttes hjemmekontor der dette er mulig). 
 • Overholde retningslinjer for god hånd- og hostehygiene.
 • Holde minimum to (2) meters avstand til andre gjennom arbeidsdagen
 • Bruke munnbind (eks. ved fysiske møter med flere i samme rom)
 • Husk god håndhygiene - vask hender og berøringsflater på arbeidsplassen regelmessig! 

Det oppfordres til fortsatt bruk av Teams/digitale møteverktøy der dette er egnet. Møtevirksomhet begrenses til et minimum, og telefonmøter eller videokonferanser bør benyttes om det er mulig. Ved behov for fysiske møter kan dette gjennomføres i lokalene til Nord-Aurdal kommune, forutsatt at smittevernregler følges.

 • Registrer hvem som deltar i møter gjennom møtereferat/innkallinger.
 • Vask flater før og etter gjennomføring av møtet.
 • Minimum 2 meters avstand mellom deltakere i fysiske møter. Begrens antall deltakere i møtet til et minimum. 
 • Benytt munnbind, eks. dersom avstand ikke kan opprettholdes. 
 • Begrens varighet på fysiske møter, luft ut og ta pauser dersom møtet varer over noe tid. 

Ledere sørger for nødvendige smitteverntiltak i sine avdelinger. Kommunens ledelse evaluerer løsninger fortløpende opp mot samfunnssituasjonen.

Vær rask med å varsle nærmeste leder ved smitte

 • Har du eller noen i nær familie fått påvist covid-19, skal lederen din ha beskjed umiddelbart. 
 • Har du fått beskjed  om å gå i karantene fordi du kan ha vært eksponert for koronasmitte? Gi umiddelbart beskjed til lederen din. Du skal testes så snart som mulig, og vi må unngå å miste dyrebar tid!
 • Helsepersonell som har vært på utenlandsreise, har selv ansvar for å orientere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Disse bør testes for Covid-19 og kan ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

Fraværsregistrering

 • Ansatte som jobber fra hjemmekontor, men for øvrig som ordinært, er å definere som tilstede.
 • Ansatte i karantene som jobber fra hjemmekontor, men for øvrig som ordinært, melder fra til sin leder, men trenger ikke registrere fravær.
 • Ansatte i karantene som ikke får jobbet fra hjemmekontor, leverer sykmelding eller egenmelding (fortrinnsvis egenmelding, for å ikke belaste legekontor mer enn nødvendig. Ansatte i Nord-Aurdal kommune har utvidet egenmeldingsrett - 16 kalenderdager sammenhengende). 
 • Ansatte som er forhindret fra å jobbe som ordinært på grunn av stengt skole eller barnehage melder fravær for "sykt barn" iht. gjeldende regelverk. 

 

Lenker til informasjon relatert til korona i arbeidslivet:  

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

KS/Kommunesektorens organisasjon:

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver/

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene - Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03)

 

Har du som ansatt spørsmål vedrørende egen situasjon, ta kontakt med din leder for en avklaring. 

 

Ledere er velkommen til å kontakte HR-avdelingen ved behov for dialog og bistand.

 

Sist oppdatert 24.03.2021