Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2021

I Nord-Aurdal kommune bruker vi 10-FAKTOR fra KS som medarbeiderundersøkelse. Ved å spørre alle medarbeidere ønsker vi å få kartlagt hva vi kan jobbe med for å utvikle oss - både som ledere, medarbeidere og som organisasjon.

Hva er vi gode på i Nord-Aurdal kommune? Hvor har vi rom for å bli bedre? Hvordan kan vi sammen jobbe for å ha det bra på jobb, samtidig som vi leverer gode tjenester til menneskene som bor i Nord-Aurdal?

Dette er noe av det vi skal jobbe med i etterkant av undersøkelsen.

Om undersøkelsen

22. november vil få du en invitasjon til å svare på medarbeiderundersøkelsen på e-posten din (@nord-aurdal.kommune.no). 

Du svarer på undersøkelsen ved å ta stilling til i alt 36 påstander, og det tar fra 5-15 minutter å svare på selve undersøkelsen. Svarskalaen er delt inn i fem,  fra «svært uenig» til «svært enig». Det finnes ikke "riktige" eller "gale" svar. Helt til slutt vil du få muligheten til å legge igjen en kommentar om du ønsker dette. Denne kommentaren kan leses av leder. Du velger selv om du ønsker å legge igjen en kommentar, men har du ideer og forbedringsforslag eller innspill til arbeidsmiljøarbeidet på din arbeidsplass oppfordrer vi deg til å skrive noen ord! 

I undersøkelsen skal du ta stilling til 36 påstander som blir oppsummert i ti faktorer til slutt (i rapportene). De ti faktorene som måles er: 

  1. Indre motivasjon: Motivasjon for jobben og oppgavene i seg selv.
  2. Mestringstro: Tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet.
  3. Autonomi: Opplevde muligheter til å jobbe selvstendig.
  4. Bruk av kompetanse: Opplevd bruk av egen kompetanse.
  5. Mestringsorientert ledelse: Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra deres individuelle forutsetninger. 
  6. Rolleklarhet: Tydelig kommuniserte forventninger til rollen medarbeideren skal fylle.
  7. Relevant kompetanseutvikling: Opplevde muligheter til å få kompetanseutvikling som er relevant for egen jobb og oppgaver.
  8. Fleksibilitetsvilje: Villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten man arbeider på.
  9. Mestringsklima: Kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode gjennom deling av kompetanse.
  10. Prososial motivasjon: Ønske om å bidra med noe av nytte og verdi for andre.

Det tar ca. 5-15 minutter å besvare undersøkelsen, og du har anledning til å gjennomføre undersøkelsen i arbeidstiden. Avklar med din leder dersom dette må tilrettelegges (avsatt tid). 

Anonymitet

Undersøkelsen er helt anonym, og svarene dine kan ikke linkes tilbake til deg. Det er også spørsmål om kjønn, alder, utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Svar på disse spørsmålene rapporteres kun på kommunenivå (statistiske formål), ikke på den enkelte enhet/avdeling, av hensyn til din anonymitet. Avdelinger med færre enn fem (5) ansatte vil det ikke kunne tas ut rapport på.  Linken mellom e-postadresse og svaret ditt brytes når du trykker "fullfør" på undersøkelsen.

Begrepsavklaringer

I undersøkelsen brukes begrepene nærmeste leder i noen av påstandene. Med nærmeste leder menes den leder/ledergruppen som har personalansvar for deg, følger opp ditt daglige arbeid og har medarbeidersamtale med deg.

Hvordan svarer jeg?

Lenke til undersøkelsen og passord vil bli sendt til din kommunale e- post den 22. november. Det vil kreves at du leser/aksepterer elektronisk samtykkeerklæring, som dukker opp når du starter undersøkelsen. Dersom du ikke har tilgang til PC på jobb kan du snakke med lederen din om hvordan det tilrettelegges på din avdeling (booking av PC-rom eller liknende). 

Trenger du bistand til å svare på undersøkelsen kan du ta kontakt med lokal tillitsvalgt, lokalt verneombud eller en kollega.

Ønsker du å besvare undersøkelsen hjemmefra, og ikke har tilgang til hjemmekontorløsning er det et alternativ å videresende e-posten med invitasjon til medarbeiderundersøkelsen til egen privat e-postadresse. 

Hvordan følges undersøkelsen opp?

Resultatene på den enkelte enhet/avdeling vil bli gjennomgått på din arbeidsplass i løpet av våren, og dere skal jobbe med resultatene som en del av arbeidsmiljøarbeidet.  Lederen din kan sammen med arbeidsmiljøgruppen (lokalt verneombud og lokale tillitsvalgte) legge til rette for og planlegge hvordan dette skal gjøres på din arbeidsplass. I det videre arbeidet vil dere reflektere over det som kom fram i undersøkelsen, og bli enige om tiltak som dere skal gjennomføres/videreføres. Dette kan konkretiseres i en handlingsplan.  

Kommuneresultatene vil bli gjennomgått med ledere, tillitsvalgte og verneombud m.v. i blandt annet AMU (arbeidsmiljøutvalget). Ledere har fått veiledning på hvordan de kan følge opp resultatene på egen arbeidsplass, og skal legge til rette for utviklingsarbeidet og involvere medarbeiderne i dette våren 2022. 

Neste medarbeiderundersøkelse planlegges gjennomført høsten 2023 (etter KS' anbefaling gjennomføres denne annethvert år).  

Jeg har ikke mottatt undersøkelsen - hva gjør jeg da?

Sjekk både privat e-post og e-post på jobb. Sjekk søppelkasse i e-post - invitasjonen kan ha havnet der.

Finner du fortsatt ikke undersøkelsen, ta kontakt med din leder som sier i fra til HR-avdelingen. Nye respondenter kan legges inn så lenge undersøkelsen er åpen (før 19. desember), og du vil få tilsendt undersøkelsen på avtalt e-postadresse. 

Trykk her for mer informasjon om 10-FAKTOR i Nord-Aurdal kommune. (PDF, 709 kB)

TUSEN TAKK FOR AT DU SVARER PÅ MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN!

 

10-faktor 2