Medarbeiderundersøkelsen 2021

I Nord-Aurdal kommune bruker vi 10-FAKTOR fra  KS som medarbeiderundersøkelse. Ved å spørre alle medarbeidere om hvordan de opplever det er å jobbe i kommunen, ønsker vi å få kartlagt hva vi kan jobbe med for å utvikle oss.

Invitasjon til medarbeiderundersøkelsen sendes ut på e-post til medarbeidere i Nord-Aurdal kommune mandag den 22. november.  Svarfrist er søndag 19. desember (utvidet svarfrist). 

Hvorfor 10-FAKTOR? 

10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater, både med tanke på tjenestene vi leverer i kommunen og på arbeidsmiljøarbeidet vårt. Disse ti faktorene kan vi påvirke gjennom målretta utviklingsarbeid - både på organisasjonsnivå og på arbeidsplassen din.

Alle medarbeidere er viktige for at vi skal nå målene våre - og vi trenger derfor ditt svar!

Når gjennomføres medarbeiderundersøkelsen - og hva skjer etterpå?

I Nord-Aurdal kommune gjennomfører vi medarbeiderundersøkelser annethvert år (oddetallsår). Når resultatene er klare, skal hver avdeling/enhet se på egne resultater og bruke resultatene inn i arbeidsmiljøarbeidet sitt. 

Kommunedirektørens ledergruppe og AMU vil følge opp hvordan arbeidet går, og 10-FAKTOR vil være tema på ledersamlinger frem til neste medarbeiderundersøkelse i 2023. 10-FAKTOR er retningsgivende for hvordan ledelse og medarbeiderskap skal utøves i Nord-Aurdal kommune,  og gir oss konkrete verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø på arbeidsplassen. 

10-FAKTOR skal også være en del av  plan- og styringsdokumenter på organisasjonsnivå, og inngår som en del av lederplattformen for Nord-Aurdal kommune.

Vil du vite mer om gjennomføringen og verktøy for ledere, verneombud og tillitvalgte i NAK? Klikk her! 

Vil du vite mer om 10-FAKTOR? Klikk her!