Koronaviruset

Klikk for stort bilde   

Vi følger ‘kjørereglene’ fra Fylkesmannen i Innlandet  Vi følger Regjeringen og Helsedirektoratets veiledere for organisering av tjenester og arbeid  

Samfunnet gjenåpnes gradvis i disse dager. Sentrale anbefalinger, så vel som råd fra kommuneoverlegen i Nord-Aurdal, tilsier at vi fortsatt skal fokusere på kontaktreduserende tiltak. At ikke alle kommer tilbake til arbeidsplassen på likt, er slik sett til fellesskapets beste. 

Føringen i Nord-Aurdal kommune er per nå som følger (per. 14.05.20):

 • Medarbeidere som får utført arbeidsoppgavene sine med like god kvalitet og effektivitet hjemmefra, kan etter avtale med leder fortsatt benytte hjemmekontor.
 • Arbeidstakere i risikogruppe eller med familiemedlemmer i risikogruppe, kan etter avtale med leder fortsatt benytte hjemmekontor.
 • Øvrige arbeidstakere kan vende tilbake til arbeidsplassen, innenfor rammen av gjeldende retningslinjer for smittevern.  

Smittevern på arbeidsplassen

For å stille fysisk på jobb skal du: 

 • Være frisk (ved forkjølelsessymptomer benyttes hjemmekontor).
 • Overholde retningslinjer for god hånd- og hostehygiene.
 • Holde minimum en (1) meters avstand til andre gjennom arbeidsdagen.

Det oppfordres til fortsatt bruk av Teams/digitale møteverktøy der dette er egnet. Møtevirksomhet begrenses til et minimum, og telefonmøter eller videokonferanser bør benyttes om det er mulig. Ved behov for fysiske møter kan dette gjennomføres i lokalene til Nord-Aurdal kommune, forutsatt at smittevernregler følges. Registrer hvem som deltar i møter gjennom møtereferat/innkallinger. 

Ledere sørger for nødvendige smitteverntiltak i sine avdelinger. Kommunens ledelse evaluerer løsninger fortløpende opp mot samfunnssituasjonen.

Fraværsregistrering

 • Ansatte som jobber fra hjemmekontor, men for øvrig som ordinært, er å definere som tilstede.
 • Ansatte i karantene som jobber fra hjemmekontor, men for øvrig som ordinært, melder fra til sin leder, men trenger ikke registrere fravær.
 • Ansatte i karantene som ikke får jobbet fra hjemmekontor, leverer sykmelding eller egenmelding (fortrinnsvis egenmelding, for å ikke belaste legekontor mer enn nødvendig. Ansatte i Nord-Aurdal kommune har utvidet egenmeldingsrett - 16 kalenderdager sammenhengende). 
 • Ansatte som er forhindret fra å jobbe som ordinært på grunn av stengt skole eller barnehage melder fravær for "sykt barn". 

Koronaviruset

Tilsyn og omsorg for egne barn 

Stengte skoler og barnehager gir rett til å benytte omsorgspenger (sykt barn/barnepasser sykdom) når dette er nødvendig. Oppdatert informasjon om dette finnes til enhver tid på NAVs hjemmesider:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger

Medarbeidere som har behov for å være hjemme med egne barn pga. stengt skole eller barnehage skal ta kontakt med sin leder for å diskutere praktiske ordninger for dette (oppdeling av dager m.v.).  Antall dager der foreldre har rett til omsorgspenger nullstilt fra 1. juli 2020. Foreldre med inntil to barn har dermed rett på 10 dager hver, foreldre med tre barn eller flere har rett til 15 dager hver fra 01.07.2020- 31.12.2020. 

De tre første fraværsdagene registreres som "Sykt barn" i Visma Enterprise så fort som mulig (innen 14 dager), samt evt. andre interne registreringssystemer som benyttes i på din arbeidsplass (skjema, MinWinTid m.v.).  Dersom du har benyttet mer enn tre (3) omsorgsdager skal videre fravær registreres med koden "Sykt barn f.o.m. 4. dag" - dette fordi det skal søkes refusjon fra NAV, og HR har behov for dokumentasjon på dette. 

Reglene gjelder for kalenderåret 2020 og gjelder generelt, ikke begrenset kun til fravær knyttet til Covid-19.

Endring i antall omsorgsdager ved sykdom fra 1/7-20

Det er vedtatt at antall omsorgsdager som yrkesaktive har rett til endres fra 1. juli 2020. Endringen innebærer at alle går tilbake til vanlig antall dager, og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Det betyr at de doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort fra 30. juni 2020.

Uansett om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du du for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger du ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også for deg fra 1. juli 2020.

Les mer om dette på NAV sine sider. 

Lenker til informasjon relatert til korona i arbeidslivet:  

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

KS/Kommunesektorens organisasjon:

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver/

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene - Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03)

Har du som ansatt spørsmål vedrørende egen situasjon, ta kontakt med din leder for en avklaring. 

 

Ledere er velkommen til å kontakte HR-avdelingen ved behov for dialog og bistand.

Vi er å treffe på e-post og telefon:

Turid L. Reite (HR-rådgiver), Turid.Reite@nord-aurdal.kommune.no, tlf. 948 31 173

Guro Jemterud Solberg (Leder HR, service og kommunikasjon), Guro.Jemterud.Solberg@nord-aurdal.kommune.no, tlf. 413 02 770

 

Sist oppdatert 30.06.2020