Introduksjon

Personer mellom 18 og 67 år har rett og plikt til introduksjonsprogram (introduksjonsloven §2) dersom de:

  • Er nyankommet, det vil si ikke har bodd i en norsk kommune mer enn 2 år
  • Er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi 
  • Har behov for grunnleggende kvalifisering

Introduksjonsprogrammet skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og yrkesretta tiltak. Det gis introduksjonsstønad 2G ved deltakelse i programmet. 

Et introduksjonsprogram skal være helårlig og på fulltid. Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan forlenges ved behov. 

Programmet skal være på fulltid, og det vil si: 

  • 37,5 timer per uke for et program uten krav til forberedelser eller etterarbeid, eller
  • 30 timer per uke for et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet

Deltakere skal hovedsakelig følge de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad.

Hoveddelen av programmet skal bestå av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Tiltakene kan blant annet være ulike arbeidsretta kurs eller arbeids/språkpraksis. 

Opplæring og tiltak skal beskrives i en individuell plan som er utarbeidet i fellesskap med og tilpasset den enkelte deltaker sammen med en programveileder.

Kontaktinfo

Knut Bjørnshagen
Virksomhetsleder læringssenteret
E-post
Telefon 97 66 11 94

Åpningstider

Man - Fre: 08:00 - 15:00

Adresse

Skulevegen 10
2920 Leira