Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034 - 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret i Nord-Aurdal vedtok i møte den 27.04.2023, sak KS-043/23, å legge forslag til ny samfunnsdel til kommuneplanen, ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Nord-Aurdal kommune samfunnsplan 2023-2034 (PDF, 6 MB)

For å se alle dokumentene i arkivsaken, kan man gå til kommunens innsynsløsning


Kommunen vil gjerne ha høringsuttalelser til planforslaget. Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til:

Nord-Aurdal kommune
Postboks 143
2901 Fagernes

eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

 

Uttalelser bes merket «Kommuneplanens samfunnsdel – Høringsuttalelse».  

Høringsfrist er 14.07.2023.