Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 26.04.18, i sak KS 024/18.

Grunnet en feil med våre sakssystemer, ble forrige brev sendt ut uten innhold. Dette beklager vi. Opprinnelig merknadsfrist 19.04 forlenges til 06.05.2019.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 17/242, å legge forslag til detaljregulering for Nystølgrende hytteområdeut til offentlig ettersyn. Planen erstatter gjeldende reguleringsplan Marasvingen. Formålet med planarbeidet er i hovedsak omregulering fra lavstandard til høystandard fritidsbebyggelse.