Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 22.03.2018 (sak 010/18). Handlingsdelen til planen skal rulleres årlig, og for 2019 behandles den i kommunestyret 23.05.2019.

Høringsutkast av handlingsdel (PDF, 2 MB)

Dokumentet ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset tom. 31.03.19.

Frist for innsending av evt. merknader er 31.03.19 og sendes til e-post gerd.oddrun.strommen@nord-aurdal.kommune.no

nystølgrende

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 17/242, å legge forslag til detaljregulering for Nystølgrende hytteområdeut til offentlig ettersyn. Planen erstatter gjeldende reguleringsplan Marasvingen. Formålet med planarbeidet er i hovedsak omregulering fra lavstandard til høystandard fritidsbebyggelse.

freningvegen_øst

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 18/341, å legge forslag til detaljregulering for Freningvegen øst ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er først og fremst å justere veg 19 i gjeldende reguleringsplan for å få bedre stigningsforhold for vegen. Planendringen fører til mindre justeringer av noen tomter. For ordens skyld presiseres det at planen ved varsel om oppstart ble kalt Omregulering for deler av reguleringsplan for Freningvegen.

Planutvalget har på møte den 24.1.2019 vedtatt å legge detaljregulering for Vika gbnr 26/92 ut til offentlig ettersyn.

Planutvalget har i møte den 24.1.2019 vedtatt å legge detaljregulering for Aurdal Omsorgssenter ut til offentlig ettersyn.