Aurdal omsorgssenter, vedtatt plan

Kommunestyret vedtok som sak 049/19 i møte den 20.6.2019 å egengodkjenne detaljregulering for Aurdal omsorgssenter. Planen åpner for bygging av 24 institusjonsplasser for demente på gbnr 95/6, det vil si området der Aurdalsheimen lå tidligere. Forslaget åpner for et bygg i to etasjer pluss underetasje der samlet bruksareal ikke skal overstige 5000 m2. Det er forutsatt at dagens atkomst fra E16 skal utberes.

Etter kapittel VI i forvaltningsloven og § 1-9 i plan- og bygningsloven kan vedtaket om egengodkjenning påklages til Fylkesmannen i Innlandet. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter PBL § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Eventuelle krav eller klager på reguleringsvedtaket, sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes.

Planforslagene med tilhørende dokumenter kan sees i servicetorget på rådhuset eller på http://valdreskart.no