Kunngjøring av planer

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, i sak 094/19, den 24.10.2019. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide næringsarealene utover det som var regulert i tidligere reguleringsplan for Nordeng, samt legge til rette for et leilighetsbygg for pendlere.

Kommunestyret vedtok som sak 049/19 i møte den 20.6.2019 å egengodkjenne detaljregulering for Aurdal omsorgssenter. Planen åpner for bygging av 24 institusjonsplasser for demente på gbnr 95/6, det vil si området der Aurdalsheimen lå tidligere. Forslaget åpner for et bygg i to etasjer pluss underetasje der samlet bruksareal ikke skal overstige 5000 m2. Det er forutsatt at dagens atkomst fra E16 skal utberes.

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen Nystølgrende hytteområde, planID 0542DR260, i sak 040/19, den 23.05.2019. Reguleringsplanen legger til rette for høystandard fritidsbebyggelse på gnr. 91 / bnr. 18, på Aurdalsåsen.