Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til barn og unge, 6- 20 år. 

Tilbud til barn og unge i skolehelsetjenesten skal blant annet omfatte helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/ henvisning ved behov. Skolehelsetjenesten er en del av den kommunale helsetjenesten.

Skolehelsetjenestens formål

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Gode sosiale og miljømessige relasjoner
  • Forebygge sykdommer og skader

Dette kan best gjøres i et nært samarbeid med barnet, ungdommen og deres familier og skolene. 


Programmet i skolene består av gruppesamtaler, undervisning og vaksinasjoner, se egen link. Dette etter fastsatte emner ut ifra klassenivå. Samhandling med skolene er viktig når  det gjelder å  være bidragsytere i skolens arbeid for å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. Hensikten med samarbeidet med skolene er å fremme barn og unges trygghet, trivsel og tilhørighet. 


Skolehelsetjenesten samarbeider med instanser i kommunen og fylket som har med barn å gjøre, slik som fysioterapeut, lege, barnevern, BUP, psykisk helse i kommunen, sykehus, kommunepsykolog  og tannlege. Den viktigste samarbeidspartneren er foreldre/ foresatte.


Skolehelsetjenesten skal ha et lavterskeltilbud, "drop in". Dette betyr at skolehelsetjenesten, som møter ulike aldersgrupper, skal ha et tilbud der det er mulig å ta kontakt uten avtale og henvisning.  Barn og ungdom og deres foreldre får informasjon om skolehelsetjenestens tilbud ved at det blir laget halvårsplaner, vår og høst. Disse blir også sendt til skolene. 

Nord- Aurdal kommune har etablert et tverrfaglig team bestående av helsesøstertjenesten, psykisk helsearbeid, PPT og barneverntjenesten. Teamet er ute på skolene to ganger i året. Foreldre/ foresatte og lærere kan ta kontakt med gruppa hvis de har problemstillinger de ønsker å ta opp.


Koordinator for gruppa er: Ellen T. Lyngen, led. helsesøster. Telefon, 97435229.

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten
Navn TLF Epost Stilling
Ellen T. Lyngen 97435229 @ Ledende helsesøster
Ragnhild Leirdal Nyhagen 46950719 @ Ulnes/Skrautvål Montessori. Kontortid på hver av skolene en mandag /14. dag
Hanne Norunn Enstad Enger 91822414 NAUS: mandag, onsdag og fredag 09:30 - 14:00 NABS: tirsdag og torsdag 09:30 - 14:00
Lilly Kari Bergli 99228600 @

*dager og tidspunkter gjelder for våren 2018


 

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Ellen Lyngen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 974 35 229
Hanne Alstergren
Helsesykepleier NAUS
E-post
Telefon 482 85 256

NAUS
man, tirs, tors, fre

Ulnes Montesorri
annenhver onsdag

Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier NABS
E-post
Telefon 918 22 414

NABS hver dag

 

Ragnhild Leirdal Nyhagen
Helsesykepleier helsestasjon
E-post
Telefon 469 50 719
Lilly Kari Bergli
Fysioterapeut
E-post
Telefon 992 28 600