Skip Navigation LinksNord-Aurdal kommune > Tjenester

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Nord-Aurdal kommune er vertskommune for PP-tjenesten for Valdres. Tjenesten dekker alle seks valdreskommunene og er lokalisert Familiens hus på Fagernes.

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en rådgivende og sakkyndig instans når det gjelder utvikling, læring og trivsel for barn under skolepliktig alder og elever i grunnskolen, tjenesten dekker aldersgruppen 0 – 16 år. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. Arbeidet til PP- tjenesten er hjemlet i opplæringsloven. PP-tjenesten er en faglig ressurs for barnehager/ skoler for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov. For elever i videregående skole er det en egen fylkeskommunal PP – tjeneste lokalisert på Valdres videregående skole.

PP – tjenesten for Valdres har også interkommunal logopedtjeneste som dekker alle kommunene i Valdres

PP-tjenestens oppgaver

• kan blant annet gi barnehager og skoler råd og veiledning om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø

• skal bistå skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling

• skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der oppll. krever det, og gi barnehage og skole råd og veiledning om tilrettelegging for barn og elever som har behov for det

• er kommunens sakkyndige instans når det gjelder å vurdere behov for spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp.

 

Kommuner og fylkeskommunen innhenter bl.a. råd fra PP-tjenesten i disse sakene:

• spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

• spesialundervisning på skolen og for voksne med behov for grunnskoleopplæring

• tidligere skolestart eller utsatt skolestart

• fritak fra opplæringsplikten  

• tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen  

• punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring

• særskilt inntak til videregående skoler

 

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer er: språk- og talevansker, generelle lærevansker eller fagvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker, atferdsvansker og syn- og hørselsvansker.

 

Tjenesten har taushetsplikt. Alle opplysninger som samles inn, oppbevares i egen journal etter retningslinjer fra Datatilsynet.

 

Hvem kan ta kontakt

Elever over 15 år, foresatte, barnehager, skoler og eventuelt andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis det er bekymringer rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning.

 

Henvisning

Før en skole eller barnehage henviser en sak til PP-tjenesten for Valdres, skal det være prøvd ut andre tiltak innenfor de rammene de har til rådighet. Før saken henvises til PP – tjenesten, skal det være gjennomført en førhenvisningssamtale med PP- tjenestens skole-  eller barnehagekontakt.

 

En henvisning til PP-tjenesten bør helst være et samarbeid mellom barnehagen/ skolen og foreldrene. Foreldrene eller eleven (over 15 år) må samtykke til en henvisning til PP-tjenesten.

Ved henvisning fra skole eller barnehage skal henvisningsskjema og pedagogisk rapport legges ved henvisning.

Kontaktinformasjon - PPT
Kontaktinformasjon - PPT
Tveitavegen 11, FagernesPostboks 143, 2901 FagernesAnsatte (PDF format)
Telefon 61 35 96 60Faks 61 35 96 61Ansatte (PDF-format) (PDF, 118 kB)
Maler og skjema
Maler og skjemaHent ned i PDFHent ned i MS Word
Henvisningsskjema til PPT (jan. - 16)PDF-format (PDF, 254 kB)MS-word (DOC, 85 kB)
Pedagogisk rapport - barnehagePDF format (PDF, 96 kB)MS Word (DOCX, 20 kB)
Pedagogisk rapport - skolePDF-format (PDF, 222 kB)MS-word (DOCX, 24 kB)
Henvisning systemnivåPDF-format (PDF, 142 kB)MS-word (DOCX, 38 kB)
ReferatmalPDF format (PDF, 13 kB)MS Word (DOC, 30 kB)
Samtykke - lyd- og bildeopptakPDF format (PDF, 22 kB)
Samtykke passivt - lyd- og bildeopptakPDF format (PDF, 19 kB)
Henvisningsskjema for voksnePDF-format (PDF, 140 kB)MS Word (DOC, 65 kB)
Sist endret 12.09.2017
Tjeneste (2)
Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune