Vika 26/92 – reguleringsplanforslag avslått

Reguleringsplanforslag for Vika 26/92, planID 0542DR259, ble behandlet i planutvalget i sak 058/19, den 17.10.2019. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ble planforslaget avslått.

Planforslaget la til rette for en terrasseleilighet langs Valdresvegen mellom Fagernes og Leira, på gnr. / bnr. 26/92. Fra eiendommen er det 700 m. til Fagernes sentrum. Planen grenser til Valdresvegen i sør, og eksisterende eneboliger i de andre tre retningene.

Planutvalget vedtok i sak 058/19:

«Planutvalget mener at det er behov for en overordnet vurdering og plan for boligbehovet for Fagernes og Leira. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 avslås forslag til reguleringsplan for Vika 26/92.»

For mer informasjon viser vi til vedleggene på denne siden (saksutredning med vedtak og andre dokumenter til saken).

Klagerett

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker regnet fra den dagen vedtaket ble mottatt. Klagen skal være skriftlig.

I klagen skal det oppgis hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som ønskes, og grunner som klagen støtter seg på.

Evt. klage skal sendes til Nord-Aurdal kommune, Pb. 143, 2901 Fagernes, eller per e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Vika 26-92
Tittel Publisert Type
28102019_Planskjema

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28102019_Planskjema.pdf
Vika 26-92_bestemmelser_08012018

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_bestemmelser_08012018.pdf
Vika 26-92_geoteknisk rapport

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_geoteknisk rapport.pdf
Vika 26-92_høringsuttalelser samlet_1

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_høringsuttalelser samlet_1. gangs off. ettersyn.pdf
Vika 26-92_planbeskrivelse_08012018

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_planbeskrivelse_08012018.pdf
Vika 26-92_plankart_08012019

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_plankart_08012019.pdf
Vika 26-92_ROS

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_ROS.pdf
Vika 26-92_støyrapport

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_støyrapport.pdf
Vika 26-92_utvalgte flyfoto_planutsnitt og bilder

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_utvalgte flyfoto_planutsnitt og bilder.pdf
Vika 26-92_VedtakPU_058-19_17102019

30.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vika 26-92_VedtakPU_058-19_17102019.pdf