Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak for inkludering av barn og unge. Dette gjøres gjennom søknadsportalen til Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Her kan du følge link til tilskuddsordningens nettside

Søknadsfristen er 18.november 2022.

 

Formål:

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.  

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet. Risikofaktorer for utenforskap kan være:

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Hvem kan søke:

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Se tilskuddsordningens nettside for utfyllende informasjon. Merk at det på denne tilskuddsordningen er flere forskjellige søknadsskjemaer, avhengig av hvem som søker.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Bufdir har utarbeidet en veileder til forskrift, se regelverk og dokumenter, og vi anbefaler alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene. Link til veileder finner du her