Tema i kommunal- og distrikts departementet: Flomsoner og byutvikling

Tirsdag 5. april var ordfører Knut Arne Fjelltun og kommunedirektør Martin Sæbu i møte med KDD (kommunal- og distriktsdepartementet): Tema for møtet var NVE (Norges Energi og vassdragsvesen) sine nye 200 års flomsonekart og de utfordringer det medfører for de som ønsker å etablere bygg i disse sonene.

Møtet kom i stand etter at Knut Arne Fjelltun tok kontakt med Kjersti Bjørnstad (SP) som er statssekretær i KDD. I møtet deltok også ordfører Torvild Sveen fra Gjøvik (på Teams) og ordfører Einar Busterud fra Hamar, som har tilsvarende utfordringer i flomsonen rundt Mjøsa. I tillegg til statssekretær Bjørnstad, møtte også statssekretær Nancy Anti (SP), en tilsatt i OED (Olje- og energidepartementet) og tre tilsatte i KDD.

Bilde som viser deltakere i møtet. - Klikk for stort bildeFra venstre: Ordfører Knut Arne Fjelltun, Einar Busterud (ordfører Hamar), statssekretær Kjersti Bjørnstad (KDD) og Martin SæbuNord-Aurdals budskap var at all utvikling av Fagernes sentrum stopper opp, når kravene til TEK17 skal tolkes så restriktivt som det en ser i dette tilfellet. Her tar hverken NVE eller DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) hensyn til at Strandefjorden er regulert, eller at en slik flom vokser så sakte at det er god tid til å ta ut biler og verdisaker.

Vannet stiger med 6 cm i timen, noe som gir et par døgn på å hente ut en bil fra et parkeringskjeller i flomsonen. Nord-Aurdal kommune opplever at en møter forståelse for henvendelsen, og statssekretær Bjørnstad uttrykte at de vil følge opp med å se både på prosess rundt nye flomsoner og tolkning av byggteknisk forskrift – TEK 17, nærmere bestemt §7-2. Dette er et arbeid som både ordfører og kommunedirektør ser som svært viktig med tanke på utvikling av både Fagernes og Leira.