Øremerkede midler til miljøtiltak i skog 2019

Det kan nå søkes om midler til miljøtiltak i skogen. Tilskudd går til følgende formål:

 • Nøkkelbiotoper
  (Formålet er begrenset til skogeiere som tar vare på utvalgte nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa. 10 års avtale.)
 • Rovfuglreir og tiurleiker
  (Lokasjonen må være registrert i sensitiv artsdatabase. 10 års avtale)
 • Tilrettelegging for friluftsliv
  (Tilrettelegging av stier, bål- og parkeringsplasser er tiltak inngår).
 • Fjerning av utenlandske treslag
  (Begrenset til utenlandske bartreslag. Det legges ellers til grunn at ordningen begrenses til områder i eller i nærhet av regionalt viktige naturtyper.)

Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd.

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives, faller utenfor ordningen.
Tilskudd etter ordningen er betinget av at det inngås en avtale mellom skogeier og kommunen.

Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-.

Søknadsfrist 01.11.2019.
Søknadsskjema finnes her.

 

Se landbruksdirektoratets nettside for mer informasjon, eller ta kontakt med skogbruksrådgiver Martinus Slangen, ms@nord-aurdal.kommune.no, tlf. 61359311.