Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2022

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn og unge. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside.

Her kan du følge link til tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfristen er 17.desember 2021.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket.

Formål:

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Målgruppe:

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  

Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

 

Hvem kan søke:

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

 

Hva kan jeg søke tilskudd til?:

Dere kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for inntil tre år. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål.

Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

 

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

 

Søknadsprosess for søkere

 • Søknad om tilskudd sendes til direktoratet på fastsatt skjema i Bufdirs søknadsportal.
 • Søknadsfristen fastsettes årlig av Bufdir.
 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
 • Dersom søknaden eller vedlegg har mangler, kan Bufdir sette en rimelig frist for retting. Bufdir kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom det er nødvendig for å vurdere søknaden.
 • Alle søkerorganisasjonene må bekrefte i søknaden at de har gode rutiner for å ivareta tryggheten til barn og unge som deltar i prosjektet, og for å følge opp uønskede hendelser.
 • Offentlige og private aktører må selv bidra med egenfinansiering som tilsvarer minst 20 prosent av tilskuddsbeløpet. Frivillige organisasjoner må bidra med egenfinansiering som tilsvarer minst 5 prosent av tilskuddsbeløpet. For enkelte aktivitetstyper kan kravet til egenfinansiering være høyere.
 • Laveste tildelingsbeløp er 50 000 kroner per tilskuddsår. For enkelte aktivitetstyper kan minstebeløpet være høyere, og/eller en øvre grense for hvor mye tilskudd man kan søke om. Det vises til kapittel 4.