Kommuneplanens samfunnsdel – Oppstart av planarbeid og planprogram til offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtok den 16.12.2021 oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, samt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn.

Gjeldende samfunnsdel for Nord-Aurdal kommune er fra 2010. I kommunal planstrategi for 2020-2023 er det vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres i inneværende kommunestyreperiode. Det varsles nå oppstart av planarbeid for kommuneplanens samfunnsdel.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 skal det utarbeides forslag til planprogram som skal sendes ut samtidig som det varsles oppstart av planarbeid. Et planprogram er en «plan for planen», som gir føringer for utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.

Det legges opp til at planprogrammet blir lagt frem for kommunestyret til vedtak i april 2022, og at forslag til kommuneplanens samfunnsdel blir lagt frem for vedtak i desember 2022.

For mer informasjon om planprosessen vises det til vedlagte dokumenter.

20211216_Planprogram_Forslag (PDF, 4 MB)
20211216_Oppstart-Planprogram_VedtakKS (PDF, 280 kB)

Eventuelle innspill til oppstartsvarselet og merknader til planprogrammet skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for innspill og uttalelse er 22.02.2022.