Kommunalt råd for brukermedvirkning - oppnevning av nye medlemmer/varamedlemmer fra organisasjonene og pensjonistlaget

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023. Det skal velges nye styrer, råd og utvalg for valgperioden 2023-2027. Alle kommuner og fylkeskommuner skal jf. kommuneloven § 5-12 opprette eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I Nord-Aurdal kommune er det ett felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd. I henhold til kommunens gjeldende politiske reglement skal kommunalt råd for brukermedvirkning (KRB) ha sju faste medlemmer – tre medlemmer fra pensjonistlaget, tre medlemmer fra organisasjonene, ett politisk valgt medlem, og henholdsvis samme antall varamedlemmer.

Kommunen ønsker tilbakemelding fra brukerorganisasjoner om forslag til kandidater til rådet.


Navn, adresse og telefonnummer på aktuelle kandidater sendes til:

E-post: nak@nord-aurdal.kommune.no 
Post: Nord-Aurdal kommune, Jernbanevegen 22, 2900 Fagernes

Vi ønsker tilbakemelding innen 01.10.2023.