Detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, 1. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 06.06.2019, sak 035/19, å legge forslag til detaljregulering for Felleskjøpet Breiset ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planen er å utvide nåværende næringsarealer, samt å oppdatere reguleringsplanen til dagens forhold.

 Planområdet har avkjørsel fra Bygdinvegen, fv. 51. Øst for Felleskjøpets eiendommer ligger elva Fløtadn (Neselve). I sør grenser planområdet til Maxbo.

 

Planforslagets dokumenter finner du som egne lenker på denne siden. Du kan også følge utviklingen av planen og dens dokumenter på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Felleskjøpet Breiset eller planID 0542DR251).

 

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.