Detaljregulering for Aurdal omsorgssenter, offentlig ettersyn

Planutvalget har i møte den 24.1.2019 vedtatt å legge detaljregulering for Aurdal Omsorgssenter ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 24 institusjonsplasser for demente på gbnr 96/6, det vil si området der Aurdalsheimen lå tidligere. Forslaget åpner for et bygg i to etasjer pluss underetasje der samlet bruksareal ikke skal overstige 5000 m2. Det er forutsatt at dagens atkomst fra E16 skal utberes.

Aurdal Omsorgssenter - Klikk for stort bilde  

Merknader til planforslaget kan sendes til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no eller via plandialog på http://valdreskart.no

Merknadsfrist er den 17. mars 2019.

 

Aurdal Omsorgssenter
Tittel Publisert Type
261-oe-Bestemmelser

29.01.2019 Filtype
261-oe-Planbeskrivelse

29.01.2019 Filtype
261-oe-Plankart

29.01.2019 Filtype
261-oe-PUsak

29.01.2019 Filtype
261-oe-PUsak

29.01.2019 Filtype
261-oe-Situasjonsplan

29.01.2019 Filtype

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter kan også sees i servicetorget på rådhuset eller på http://valdreskart.no