Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028: Høring og offentlig ettersyn

I henhold til alkoholloven § 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen rulleres hvert fjerde år, og skal være vedtatt av kommunestyret i forkant av arbeidet med å fornye salgs- og skjenkebevillinger i kommunen.

Nord-Aurdal kommune skal føre en alkoholpolitikk jf. alkohollovens og alkoholforskriftens formål, og tilrettelegge for en god og forutsigbar alkoholpolitikk. Kommunens salgs- og skjenkepolitikk skal være tydelig og utøvelsen skal bygges på god dialog mellom kommunen, bevillingshavere, kontrollfirma og politi.

Formannskapet behandlet alkoholpolitisk handlingsplan 21. mars 2024, sak 005/24, og det ble vedtatt å legge handlingsplanen ut på høring og offentlig ettersyn. 

Eventuelle merknader til alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 19.04.2024.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 (PDF, 706 kB)