Informasjon fra smittevernoverlegen

Nord-Aurdal kommune har fått sin første corona-smittede person. Dette er på ingen måte uventa og er et tilfelle som, i likhet med de fleste tilfellene i Norge, er oppstått etter reise til utlandet. Pasienten har kun lette symptomer og er ikke alvorlig syk. I tillegg til denne pasienten er det foretatt enkelte tester, men ingen andre er så langt påvist smitta.

Myndighetene har relativt klare retningslinjer og anbefalinger når det gjelder hvordan påviste tilfeller og nærkontakter skal behandles. Det er kommuneoverlegen som gir råd og anbefalinger til den enkelte person og bedrift.

Kommuneoverlegen står fritt til å formulere disse råd og anbefalinger, og det betyr at rådene ikke nødvendigvis vil være helt sammenfallende fra kommune til kommune. Her kan lokale forhold spille inn. De råd og forordninger som blir gitt i vår kommune, er lojale mot myndighetenes anbefalinger. I de tilfellene der rådene avviker fra myndighetenes, vil det alltid være snakk om en innskjerping. Vi vil aldri lempe på myndighetenes krav. Alle råd er bygd på en helhetsvurdering, og vi ber derfor om at anbefalingene blir respektert og etterfulgt uten for store motforestillinger.

Arbeidet med corona-pandemien er svært omfattende og tidkrevende, og helsepersonell må utføre alt dette arbeidet i tillegg til de daglige oppgavene med pasientarbeid. Vi ber derfor om at befolkningen i størst mulig grad søker informasjon på fhi.no og helsenorge.no og ikke belaster et pressa helsevesen med spørsmål som en lett kan finne svar på selv. Vi ber også om at dere har tillit til at de råd, anbefalinger og forordninger som blir gitt er bygd på helhetsvurderinger, lokale forhold og nasjonale føringer og at vi aldri går på akkord med befolkningens sikkerhet og trygghet. Sammenligning med andre kommuner, andre arrangementer osv bør ikke foretas, da alvorlige avgjørelser alltid gjøres etter lokale og grundige helhetsvurderinger.

Det viktigste tiltaket for å unngå smittespredning er fortsatt god håndhygiene, men en bør også vurdere nøye om en bør delta på arrangementer med større samling av ukjente personer samt begrense den nære, kroppslige kontakten med andre til et minimum inntil pandemien er under kontroll.


Enkelte av tiltakene kan kanskje føles unødvendig strenge. Det er fortsatt et lite antall smittede i Norge, men vi kjenner utviklingen av slike epidemier godt nok til å vite at det ofte må tøffe tiltak til for å begrense utbruddet. Vi er foreløpig i en fase der vi prøver å forhindre en ukontrollert spredning, og til det trenger vi hjelp og lojalitet fra alle kommunens innbyggere. Da kan vi kanskje klare å snu epidemien i løpet av noen uker og måneder og vende tilbake til en normalsituasjon så raskt som mulig.